ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ ລາວໂທລະຄົມ ໂທ: 131
 
ບໍລິການອິນເຕີເນັດຜ່ານລະບົບດາວທຽມ
 

  

ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານດາວທຽມ

ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານດາວທຽມ IPSTAR, ເຊີ່ງມີ Gateway ຫຼື ສູນກາງທີ່ ລາວໂທລະຄົມ ສາຍລົມ ສູນກາງນີ້ເຊື່ອມເຂົ້າ Internet Backbone ຫານ້ຳພຸ. ສຳລັບລູກຄ້າຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງ ຈານດາວທຽມ IPSTAR ຫຼື UT ຈື່ງສາມາດໃຊ້ອິນເຕີເນັດໄດ້. ລະບົບດັ່ງກາວແມ່ນມີຄວາມສາມາດສູງ ລູກຄ້າທຸກຄົນຖືກບໍລິຫານດ້ວຍ ແລະ Servers ສາມາດ ກວດກາລະບົບໃຊ້ງານໄດ້ຫຼືມີບັນຫາ.

ຈຸດເດັນຂອງບໍລິການຄື:
ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການດຽວກັນ ສາມາດຮັບສັນຍານທີ່ມີຄວາມໄວເທົ່າທຽມກັນ, ອຸປະກອນຂະໜາດໜ້ອຍ 1.2m ຈານ, ອຸປະກອນພາຍ 1W, ອຸປະກອນພາຍໃນນ້ອຍໜັກ 2.5 ກິໂລ, ຄຸນນະພາບການຮັບສົ່ງສັນຍານສູງໄດ້ເຖີງ 2Mbps. ຕິດຕັ້ງງ່າຍວ່ອງໄວ ແລະ ສາມາດບໍລິການໄດ້ທົ່ວປະເທດ

  ອັດຕາຄ່າບໍລິການ.
  ເງື່ອນ​ໄຂການ​ໃຫ້ບໍລິການ.
  ອັດ​ຕາຄ່າ​ບໍລິການ​ຫຼັງ​ການ​ຂາຍ.